fbpx

נושא: כשרות

הגעלת כלים

האם מספיק בהגעלה שתהיה כמות מים כדי שיכנס אליו כל הכלי, או שצריכים פי שישים?

דנו בפוסקים בכמות המים הנדרשת לביצוע ההגעלה, והכריעו, שלכתחילה טוב שיהא בהם פי שישים כנגד כל הכלים שמגעילים בתוכם;

אך מ"מ במידה והכלי נכנס למים, עכ"פ עד חציו, די בכך כדי להכשירו בהכנסתו שוב בצידו השני. (שו"ת הרשב"א א, רסב ובטור יו"ד רכא)

מקורות