Ask The Rabbi

נושא: הלכה

הבדלה

האם מי שיצא ידי חובת הבדלה, יכול להבדיל שוב בכדי להוציא ידי חובה אשה וקטנים?

אם ישנם משאר בני ביתו – (אפילו קטנים שהגיעו לחינוך) – שלא שמעו הבדלה, יוכל להבדיל שוב. אמנם אם זהו רק בשביל אשה, לכתחילה יש לחוש שתבדיל בעצמה ולא יבדיל בשבילה, אמנם בעת הצורך יכול להבדיל בשבילה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו