fbpx

נושא: שבת

הבדלה

האם מי שיצא ידי חובת הבדלה, יכול להבדיל שוב בכדי להוציא ידי חובה אשה וקטנים?

אם ישנם משאר בני ביתו – (אפילו קטנים שהגיעו לחינוך) – שלא שמעו הבדלה, יוכל להבדיל שוב. אמנם אם זהו רק בשביל אשה, לכתחילה יש לחוש שתבדיל בעצמה ולא יבדיל בשבילה, אמנם בעת הצורך יכול להבדיל בשבילה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן רצו סעיף יט): [א] לדברי האומרים שעיקר הבדלה הוא מן התורה שנאמר זכור את יום השבת לקדשו זכרהו בין בכניסתו בין ביציאתו כמו שנתבאר בסי' רע"א הרי גם הנשים חייבות בהבדלה מן התורה כשם שחייבות בקידוש מן התורה מפני שהוקש זכור לשמור.. [ב] אבל לדברי האומרים שמצות זכור אינה אלא בכניסת השבת ולא ביציאתו ועיקר הבדלה אינה אלא מדברי סופרים יש מי שאומר שהנשים פטורות ממנה כמו שהן פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא.. [ג] ויש חולקין על זה ואומרים, שההבדלה היא מענין זכירת השבת וקדושתו שמזכירין הבדל בין קדושתו לחול, ולפיכך הנשים חייבות בהם מדברי סופרים, כמו שחייבות בכל הדברים שתקנו חכמים בגלל קדושת השבת .. וכן עיקר.


הרי לנו שג' חלוקות בדבר, אי חייבות מהתורה או מד"ס או שפטורות לגמרי. ופסק שעיקר שחיובם מד"ס (משא"כ אנשים חייבים מהתורה).


ומסיים שם: ומכל מקום יש לחוש לסברא הראשונה, שלא יבדיל לנשים מי שאינו צריך להבדיל בשביל עצמו, – שכבר יצא ידי חובתו, וגם אין זכרים אחרים גדולים או קטנים שומעים ממנו, – אלא נשים בלבד, שלפי סברא הראשונה שהנשים פטורות מהבדלה, – הרי זה מברך לבטלה. אבל הנשים עצמן יכולות להבדיל לעצמן אף אם הם פטורות, כמו שהן יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא שמקיימות, שאינה ברכה לבטלה.


[ובענין מש"כ רבינו "או קטנים" מפורש יותר במשנה ברורה (שם ס"ק לב), אם יש אחד מבני הבית אפילו קטן שהגיע לחינוך שלא שמע עדיין הבדלה יוכל להבדיל בשבילו].