Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

האם ניתן לקבל תרומות מגויים לבית הכנסת או לעניים?

האם ניתן לקבל תרומות מגויים לבית הכנסת או לעניים?

מותר לקבל תרומות ונדבות מגויים (בין כסף, בין חפץ מסויים) - לצורך מצווה של רבים, כגון בית כנסת, מקווה, בית רפואה וכדומה – אף בפרהסיה.


אמנם 'מעות לצדקה' - (לצורך עניים) - אסור לקבל מהן בפרהסיה, אלא רק בצנעה. ובדיעבד, אם אין באפשרותו לחיות רק מצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטול מהן בצנעה, מותר לו ליטול אף בפרהסיה.

מקורות