Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

האם ניתן לצרף חלה קפואה (מהמקפיא) – ללחם משנה?

האם ניתן לצרף חלה קפואה (מהמקפיא) – ללחם משנה?

מותר לצרף חלה קפואה ללחם משנה (למרות שבשעת הברכה אין היא ראויה לאכילה).


 

מקורות