Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

'פרוסת המוציא' לגוי

האם ניתן ליתן מ'פרוסת המוציא', לגוי שמתארח בשולחן שבת?

 טוב להזהר אם אפשרי הדבר - ליתן לו מלחם אחר - שלא בירכו עליו ברכת המוציא. אמנם מעיקר הדין אם ישים לב לכך (שמחלקים לכולם ומדלגים עליו), ויבוא לידי איבה או תרעומת, יש להקל.

מקורות