fbpx

נושא: כללי

'פרוסת המוציא' לגוי

האם ניתן ליתן מ'פרוסת המוציא', לגוי שמתארח בשולחן שבת?

 טוב להזהר אם אפשרי הדבר – ליתן לו מלחם אחר – שלא בירכו עליו ברכת המוציא. אמנם מעיקר הדין אם ישים לב לכך (שמחלקים לכולם ומדלגים עליו), ויבוא לידי איבה או תרעומת, יש להקל.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן קסז סעיף כב): טוב ליזהר שלא להאכיל פרוסת הבציעה לנוכרי.. משום כבוד הברכה.