Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

נטילת ידיים מברז

האם ניתן ליטול ידים מברז קבוע, ע"י שיערה ממנו ג' פעמים על ידיו, ובכל פעם יסגור ויפתח את הברז?

 


ברזים שלנו הקבועים בבית, אין ליטול מהם לידיים - אף אם יסגור ויפתח בכל שפיכה.


 

מקורות