fbpx

נושא: סעודה

נטילת ידיים מברז

האם ניתן ליטול ידים מברז קבוע, ע"י שיערה ממנו ג' פעמים על ידיו, ובכל פעם יסגור ויפתח את הברז?

 


ברזים שלנו הקבועים בבית, אין ליטול מהם לידיים – אף אם יסגור ויפתח בכל שפיכה.


 

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן קנט סעיף יז): אבנים הקבועים בכותל שחקק בהן בית קיבול ותיקן להם ברזא, אין ליטול מהן לידים, שכיון שהם קבועים בכותל לעולם הרי הן ככותל, ואין שם כלי עליהן אף על פי שעשה להן בית קיבול, אבל אם חקק להן בית קיבול תחלה, ואח"כ חיברן בכותל, נוטלין מהן הואיל והיה עליהן שם כלי בתלוש, וכן כלי המחובר לקרקע נוטלין ממנו.


והוא שיש לו ברזא, ונוטל דרך ברזא שמסירה בכל שפיכה ושפיכה, שזו נקראת נטילה מכח נותן.


ובקצות השולחן (ל"ה ס"ק ט'): והברזות של מים הנקראים וואסר לייטונג… הברזא עצמה אינה כלי שתהא ראויה ליטול ממנה. [וכן הצינורות והמשאבות וכו' – הממשיכים כיום את המים, אינם כלי]. ובעיה"ק ירושלים ת"ו, התחילו מחדש להמשיך מים אל הבתים מהמעיין, ומעמידים על גג הבית חבית גדולה.. ולתוכה מתכנסים המים, וממנה באים להברזא. הרי זו ככיור, ואם החבית אינה נקובה, אזי כשר ליטול מהברזא, אם יסגור ויפתח כל שפיכה.