Ask The Rabbi

נושא:

מזון לבעלי חיים

האם מותר לתת לבעלי חיים אוכל הראוי למאכל אדם?

אסור ליתן לבעלי חיים מאכלים הראויים לאכילת אדם, אמנם אם איו לו דבר אחר ליתן להם מותר. ואין בכלל האיסור שיורי מאכל – שאין דעת בני אדם לאוכלם, ומותר ליתנם לבעלי חיים (למרות היותם ראויים עדיין למאכל אדם).


 

מקורות