fbpx

נושא: חגים

האם מותר לנפות קמח ביום טוב?

האם מותר לנפות קמח ביום טוב?

מותר לנפות קמח ביו"ט – בשינוי (כגון, שאם רגיל לנפות לתוך קערה, ינפה ביו"ט על גבי השולחן או על גבי מפה. או שיהפוך את הנפה וינפה על גבי צידה השני).

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן תקו סעיף ג): אם כבר נרקד הקמח פעם אחת ורוצה לרקדו שנית ביום טוב כדי שיהא הפת נאה, מותר, לפי שאין איסור במרקד אלא משום שהוא בורר אוכל מתוך הפסולת ע"י נפה או כברה, וכאן הכל יוצא מהנפה ואין שם פסולת. ומכל מקום כיון שהיה אפשר לו לטרוח טרחא זו קודם יום טוב, ועוד שהיא כעין עובדין דחול, לפיכך צריך לשנות קצת ברקידתו, דהיינו שלא ירקד על גבי עריבה כדרכו בכל השנה אלא על גב השלחן, ואם אף בכל השנה הוא מרקד על גב השלחן, צריך לעשות שינוי אחר.


[למרות שגם בניפוי בבית נשאר בד"כ סובין דקין על פני הנפה, מ"מ אי"ז נחשב פסולת, מאחר וכיום כל הקמח כבר בא מנופה, וכוונת ניפוי הקמח בבית הוא רק מחשש תולעים, ולא לצורך ניפוי גמור של הסובין, שאי"ז נחשב אצלו פסולת כלל, ומצידו היה להשאיר זאת עם הקמח].