Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

האם מותר לנפות קמח ביום טוב?

האם מותר לנפות קמח ביום טוב?

מותר לנפות קמח ביו"ט - בשינוי (כגון, שאם רגיל לנפות לתוך קערה, ינפה ביו"ט על גבי השולחן או על גבי מפה. או שיהפוך את הנפה וינפה על גבי צידה השני).

מקורות