fbpx

נושא: כשרות

האם מותר למבשלת גויה לחמם מרק?

האם מותר למבשלת גויה לחמם מרק?

בישול ישראל צריך להיות הבישול העיקרי ראשוני שמכשיר את האוכל להיות מוכן לאכילה. ולכן, גם כשמדובר במרק שיש בה רכיבים שחייבים בישול ישראל, ואכן הבישול הראשון נעשה על ידי ישראל, מותר לחמם את מרק על ידי גוי כיון  שפעולת הבישול כבר נעשה והחימום לבדו לא מוסיף או מבטל הבישול העיקרי.

מקורות


שלחן מלכים ח"א ע' תקמ"ג.