Ask The Rabbi

נושא:

שימוש בנר בית הכנסת

האם מותר להדליק סיגריה – מנר בית הכנסת?

 


אסור להשתמש בנרות שהדליקו בבית הכנסת לצורך תפילה וכיוצ"ב. ויש מקילים אם כבר נעשתה בהן המצוה (כגון שסיימו את התפילה). והנוהגים להקל בכל אופן, יש להם על מי לסמוך.


 

מקורות