fbpx

האם מותר בחורף לקדש את הלבנה לפני תאריך ז בחודש?

האם מותר בחורף לקדש את הלבנה לפני תאריך ז בחודש?

זמן מצות קידוש לבנה הוא מתחילת החודש, לאחר 3 יממות שלמות מזמן מולד הלבנה. אמנם על-פי הקבלה אין לקדש את הלבנה עד עבור 7 יממות. אך בחורף, במקומות שעל-פי רוב השמים מעוננים, יש מקדשים אחר 3 יממות, כדי שלאחר מכן לא יאבדו את ההזדמנות לקדש באם השמים יהיו מעוננים. במקומות שבדרך כלל גם במימות החורף יש ימים בהירים, ראוי להקפיד ולברך לאחר ז' ימים מהמולד.

מקורות