Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שדים בזמננו

האם יש שדים בעולם בזמננו?

המושג "שדים" הוא מושג רחב מאוד. וזו שאלה שכדי לענות עליה יש לעיין במקורות רבים ולא יהיה נכון לענות עליה בכתב כדי לא לבלבל אותך השואל\ת.

ובכל זאת כדי לסבר את האוזן אכתוב תשובה מקוצרת :

תפיסת העם את השדים כייצור גשמי מוזכרת בגמרא. ויש ראיות רבות בפוסקים השונים שהן היו מצוייות. אך הרמב"ם כותב (שכבר בזמנו) אינן מצויים בינינו. מאידך ישנם גם שטוענים ומביאים מקורות לכך שישנם גם היום (כמובן שקשה להוכיח זאת במציאות כי גם לשיטתם הדבר מאוד קרוב כיום לרוחניות מאשר לגשמיות מבוררת). ויש המחלקים וטוענים שבארץ ישראל כלל לא נמצאים אך בחול עדיין ישנם.
ויש להזכיר גם את תשובת הרבי מקוצק שברגע שהרמב"ם פסק כך אז נפסק כך גם בשמיים. (כלומר שעד לזמנו היו עדיין)

אומנם תפיסת השדים כמושג רוחני יותר. וודאי קיימת וללא עוררין והיא מוזכרת בספרים רבים (בעיקר בספרי הקבלה). ויש בזב שינויים רבים באיכותם ובסוגם (למשל ישנם שדין יהודאין ושדין נוכראין) וזו התפיסה הבריאה יותר לע"ד בעיניי המתבונן והשואל העכשווי. מאחר וזוהי הסתכלות המסתכלת על שורשן ההשתלשלותי של הדברים ולא מחפשת את המציאות הגשמית של המזיק. וכמאמר רבי חנינא בן דוסא הידוע לא הנחש ממית אלא החטא ממית. ואדרבא בהסתכלות זו ניתן עדיין להבין מנהגים רבים שאנו מקיימים להלכה גם היום (ואף נפסקו בשו"ע) שכל תקנתם היא משום שדים.

ושומר מצווה לא ידע רע. וממילא כאשר עוסקים בדברים טובים וחיוביים ממילא מתרחקים מדברים שכאלו.

מקורות