fbpx

נושא: תפילה

האם אשה חייבת ללמוד תורה?

האם אשה חייבת ללמוד תורה?

אשה אינה מחוייבת בחובת לימוד תורה כמו הגבר, אך  גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן, כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם, וכל מצוות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים. כמו כן בלימוד החסידות שעניינו להביא לאהבת ה' ויראת ה' יש להם חיוב כמו הגברים.

הרבי עורר פעמים רבות על לימוד התורה אצל נשים והורה להתחיל בדברים שהלימוד בהם קל יותר כגון בעין יעקב (אגדות שבתורה).כמו"כ הרבי אף תיקן שיעור מיוחד לנשים בספר המצוות לרמב"ם.

נוסף לכך, בימינו, כאשר נשים לומדות לימודי חול, עודד הרבי להרחיב ביותר את לימודי הקודש לנשים. ואף יותר מכך, הרבי הסביר שיש ללמד נשים את הטעמים שמאחורי ההלכות כדי שיהיה להם הנאה ותענוג מזה.

מקורות