Ask The Rabbi

נושא:

דרגות בקיום המצוות

אני הבנתי שהתורה והמצוות ניתנו לנו מהקב"ה כדי להדריך אותנו בעולם ולעזור לנו ולהוביל אותנו לחיות בדרך חיים האידיאלית והנכונה.
אך שמעתי תשובה של רב גדול שסותרת את ההסבר שכתבתי בהתחלה ואני מצטט " אדם שעובד את ה' רק בגלל הגמול – עובד מבחינה מסוימת את עצמו. הקב"ה ועבודתו אינם העיקר מבחינתו – אלא טובתו האישית. ואף שגם עבודה כזאת נחשבת עבודת ה', היא ודאי אינה עבודת ה' אידאלית. "
ההבנה שלי היא שה' ברא את העולם ונתן לנו את התורה ואת המצוות לעזור *לנו* ולהטיב *איתנו* אז ברור שהעבודת ה' שלי היא נועדה לקדם אותי, כי גם זה מה שה' רוצה, מה אם כן הכוונה שה' הוא העיקר ודווקא לעבוד למען ה', הרי ה' לא צריך את המצוות שלנו?

יש דרגות בקיום המצוות. כולם נכונות וטובות, אבל צריך להשתדל לעלות מדרגה לדרגה.
השאלה מה הפירוש "גמול". אם הכוונה שמתכוון רק לתועלת עצמו, לקבל שכר או להימנע מעונש - הרי זה דרגה נמוכה, כי חושב רק על עצמו.

אם חושב על קיום רצון ה' שזה העיקר, אלא שיודע שה' שלח אותו לעולם הזה לשליחות מסוימת, והוא יצבע אותה בשלימות על ידי שיעשה רצונו - הרי זה נעלה יותר.

אין זה סתירה למחשבה שזה "יקדם אותי", כי אם העיקר בהתקדמות שלי - עשיית רצון ה' והשליחות בעולם, הרי גם ההתקדמות היא השלמת רצון ה'.

ה' לא צריך את המצוות שלנו מצד עצמו, אך אחרי שבחר לברוא עולם ולהפוך אותו לדירה לו יתברך, הרי בחר שהדרך לממש זאת תהיה על ידי המצוות, ובעשייתם עושים את רצונו ונחת רוח וכו'.

מקורות