fbpx

נושא: תפילה

דקדוק בתפילה

מי שלא יודע להתפלל ולא דקדק בתפילה שלו כמו שצריך האם הוא צריך להתפלל עוד פעם?

מן הדין על הקורא לדקדק בתיבות התפילה ולא להדגיש את הקפה ולא להרפות את הדגש. לדייק במיקוד ובטמעים. שווא נע ושווא נח. לא לשבש את תיבות התפילה כלל. אך לא דקדק בתפילתו אינו צריך לחזור בתפילה שוב וכבר יצא ידי חובתו.

מקורות