Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

דם בביצה

נמצא דם על חלבון ביצה האם הביצה נאסרת?

מנהג בני אשכנז, שגם בנמצא דם על החלבון בלבד - אוסרים את כל הביצה.

מקורות