נושא:

דיני תפילין

מי שכותב ביד שמאל אך שאר דברים עושה בימין, האם יכול לכתוב תפילין ומזוזות?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) מי שהוא שמאלי האם יש בעיה שיכתוב תפילין ומזוזות. ב) מה הדין אם שולט גם בימין. ג) מה קובע בזה הכתיבה או שאר פעולות.
ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן לב סעיף ה', שהכותב תפילין ומזוזות וספר תורה, צריך שיכתוב ביד ימין שלו, וזאת אפילו אם מדובר באדם ששולט בשתי ידיו. והטעם, מאחר שאין דרך כתיבה בשמאל.
וכמו כן אפילו לעשות איזה תיקון בעניין הכתיבה ביד שמאל – אסור. אך אם מדובר רק בתיקון של הפרדת אותיות הנוגעות זו בזו, נראה שהדבר מותר וכשר אפילו ביד שמאל, וכפי שאנו מתירים לעשות תיקון של הפרדת אותיות באמצעות אנשים הפסולים לכתיבה כמבואר בסימן לט, ועל כל פנים בדיעבד וודאי כשר הדבר. (משנה ברורה).
ואם כתב ביד שמאל, הרי מה שכתב פסול – באם ישנה אפשרות למצוא תפילין אחרים שנכתבו ביד ימין.
ואמנם זהו דוקא, אם שולט ביד ימין בלבד, ומכל מקום כתב ביד שמאל, אבל אם מדובר באדם ששולט בתי ידיו, אזי אפילו אם כתב ביד שמאל, מה שכתב כשר. (מגן אברהם).
ואפילו במקרה שהוא שולט ביד ימין, וכתב למרות זאת ביד שמאל, הנה הפסול בדבר הוא באם אפשר למצוא תפילין אחרים, אבל אם אי אפשר למצוא אחרים, אזי יניח את התפילין הללו שנכתבו ביד שמאל, אך לא יברך עליהם, כמבואר בפרי מגדים.
והנה ישנם בני אדם שאת כל מלאכתם עושים ביד ימין, אך לגבי כתיבה הם כותבים ביד שמאל, וכמו כן יש אנשים שלהיפך, כל מלאכתם עושים בשמאל, ולגבי הכתיבה הם כותבים ביד ימין, וכתב הפרי מגדים שלכתחילה לא נכון לקבלו להיות סופר לכתיבה, אך בדיעבד אם כבר כתב, הרי מה שכתב כשר.
ואדם שכל מעשיו ואף כתיבתו נעשים רק ביד שמאל, והוא הנקרא 'אטר יד', הרי יש שמאל שלו נחשבת כיד ימין לגבי כתיבה, והוא כשר לכתיבת תפילין לכתחילה. ואדרבה אדם זה אם הוא כתב ביד ימינו הרי זה פסול, כמו אדם ימני שכתב ביד שמאל.
ולפי דברי המקובלים, יש להחמיר לענין תפילין שלא יכתוב אותם סופר שהוא איטר יד, הגם שכותב בימין שלו שהוא שמאל כל אדם, ואפילו איטר הוא בכל מלאכתו. כמבואר בכף החיים סימן כז, אות לא. ויש להדגיש שלדבריהם אף איטר יד מניח ביד שמאל ככל אדם, ואין זה כמבואר בשולחן ערוך.
ואמנם למעשה אין לנו אלא דברי השולחן ערוך והפוסקים, שרשאי לכתוב גם תפילין בשמאל שהוא ימין אצלו, ורשאים לקנות ממנו לכתחילה ומהודרים הם, כמבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק י' סימן ד', וכן ב'יביע אומר' חלק י' סימן ג'.
ויש הכותבים שמכל מקום צריך להודיע לקונה דבר זה, מאחר ואלו הנוהגים בכל הדברים על פי האריז"ל עליהם להקפיד בכך גם כן, כמבואר בשאלות ותשובות אור לציון חלק ב' פג. ואמנם מזוזות וספרי תורה לדברי הכל רשאי לכתוב. כי כל חומרת האריז"ל היא דוקא לגבי תפילין, כמבואר בשאלות ותשובות רב פעלים חלק ב' סימן ט'.
והנה לגבי מי שכותב ביד שמאל אך כל מעשיו בימין או להיפך, למרות שמצינו בהלכה שלכתחילה יש לו להימנע מלהיות סופר, הנה הרבה אחרונים כתבו להקל בזה כמבואר במקור חיים, ושאלות ותשובות אבני נזר סימן יג.
כמו כן מי שנולד אטר בטבעו, רק שהרגיל את עצמו לעשות מלאכות ביד ימין, נחשב הוא כאיטר יד, שמעיקר הדין כשר הוא לכתחילה, לכתוב. כמבואר במנחת יצחק שם. ואפילו מי שבטבעו עושה מלאכת ביד ימין, וכתיבה ביד שמאל, שלכתחילה יש לו להימנע, הנה אם הרגיל את עצמו לעשות מלאכות ביד שמאלו, אזי אפילו שישנם מיעוט מלאכות שעדיין עושה ביד ימין, מותר לו לכתוב לכתחילה, כבמואר בשאלות ותשובות דברי יציב חלק ב' סימן טו.
העולה מהאמור: שלכתחילה אדם שכותב בשמאל (למרות ששאר פעולות עושה בימין) ראוי שלא יהיה סופר סת"ם, אך המיקל וכותב יש לו על מי לסמוך מעיקר הדין (בפרט בכתיבת 'מגילות אסתר'), ואמנם עליו להודיע לקונה שהוא שמאלי בכתיבה.

מקורות