fbpx

נושא:

דיני מיקרוגל

האם מותר לעשות אפיית חלב אחר בשר (או להיפך) במיקרוגל?

כדי לדון בנושא של מיקרוגל, צריכים אנו להקדים תחילה את ההבדל בין התנורים של זמנם לבין התנורים של ימינו.
לגבי תנורים של זמנם, ישנם אופנים מסויימים בהם מותר לאפות יחד בשר וחלב בתנור אחד. אבל לגבי תנורים ביתיים של זמננו, מוסכם על פוסקי זמננו, שאין היתר לאפות בשר וחלב בו זמנית, שכן נוסף לכך שהתנורים שלנו אטומים לגמרי ואינם גדולים כל כך וממילא יש לאסור בהם משום ריח, יש לאסור בהם גם משום זיעה
האם יש לחוש לריח או זיעה כשאופים בתנור זה אחר זה:
אמנם פוסקי זמננו האריכו לדון לגבי אפייה של בשר וחלב בזה אחר זה באותו תנור. דיון זה נובע מהשאלה האם יש לחוש לריח בזה אחר זה, והאם יש לחוש לזיעה בזה אחר זה, כדלקמן.
אפיה תחת מחבת אחת זה אחר זה אוסרת עם המחבת הזיע משניהם:
הרמ"א כתב כך: "אם אפו או צלו איסור והיתר תחת מחבת אחת מגולים (שהאיסור וההיתר שניהם מגולים תחת המחבת) – אסור אפילו בדיעבד. והוא הדין אם אפו בכהאי גוונא פת עם בשר – אסור לאכלו בחלב. אבל בזה אחר זה – אין לחוש, אלא אם כן הזיע המחבת משניהם, דאז אסור אפילו בזה אחר זה, אם היו שניהם מגולים, דהוי ככיסוי של קדרה" (המחבת נחשב כמו כיסוי של סיר, ואסור להשתמש באותו כיסוי לחלב אחר בשר או להיתר אחר איסור).
בשו"ת יביע אומר כתב שגם מדברי השו"ע בהלכות בשר בחלב עולה שיש זיעה אחר זיעה. זה לשון השו"ע שם: "מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדרה של בשר, הזיעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרתה". ומבואר בדגול מרבבה שגם המחבת שלמטה נאסרת, משום שהזיעה עולה תחילה מן המחבת החלבית אל תחתית הסיר הבשרי ונאסרת, ולאחר מכן חוזרת ונופלת למטה ואוסרת את המחבת. ביביע אומר האריך להוכיח מדברי הבית יוסף במקום אחר שכך הדין לשיטת השו"ע, ודחה את החולקים על הדגול מרבבה. על פי זה כתב יביע אומר שלכאורה יש לאסור אפייה של בשר וחלב בזה אחר זה, מפני שהזיעה הנדבקת ונבלעת בדופני התנור, חוזרת ונופלת על ידי הזיעה של המאכל האחר ואוסרתו.
התכונה המיוחדת של מיקרוגל שנוזלים בולעים את האנרגיה הנפלטת והופכים אותה לחום שמאפשר חימום ובישול. לפיכך אם שמים כוס מים בתוך תנור מיקרוגל, המים יתחממו, הכוס תתחמם בגלל המגע עם המים, אבל הידית תשאר קרה. כלומר דפנות הכלי אינן מתחממות על ידי הקרינה.
יש לדון אם הזיעה במיקרוגל מגיעה ליד סולדת:
החשש לזיעה אחר זיעה שהובא לעיל בדין תנור, קיים לכאורה גם במיקרוגל. אכן יש לדון האם הזיעה במיקרוגל מגיעה לידי יד סולדת, כיון שיש בו מאוורר המוציא את הזיעה, ואף הדפנות אינן חמות.
מסתבר להקל במיקרוגל על ידי כיסוי:
למעשה מסתבר להתיר לבשל במיקרוגל בשר אחר חלב אם מקפיד לכסות תמיד את תבשילי הבשר (או החלב), כדרך שמועיל כיסוי בתנורים של זמנם כמבואר בשו"ע ובפוסקים. בהוראות המכון הטכנולוגי להלכה כתבו שהכיסוי לא צריך להיות הרמטי, כיון שהאדים המועטים שייצאו יתקררו קודם שיגיעו לדפנות.
אמנם בשוק הכשרות למהדרין (כגון במטוסים שמחממים אוכל במיקרוגל טרף) מקובל להצריך עטיפה הרמטית בשני כיסויים.
עוד יש לציין שמיקרוגל שיש בו גוף חימום להשחמה דינו כתנור רגיל.
בשו"ת חלקת יעקב אסר לאפות בתנור מאכל חלבי לאחר מאכל בשרי, וכתב שאפילו בדיעבד יש סברא לאסור את המאכל החלבי משום החשש שנבלעה בו זיעה של המאכל הבשרי (בפשטות מדובר שלא עברו 24 שעות בין המאכל הבשרי לחלבי).
אמנם בשו"ת יביע אומר התיר לאפות בתנור מאכל חלבי לאחר מאכל בשרי, בתנאי שמדובר במאכל ולא בתבשיל לח, וכבר עברו 24 שעות מצליית הבשר, והמאכל החלבי מונח בכלי, והסיק את התנור 20 דקות לפני אפיית המאכל החלבי.
למעשה כבר פשט המנהג לייחד תאים נפרדים בתנור לבשר וחלב.
לגבי מיקרוגל, מסתבר שמותר לחמם בו מאכל חלבי לאחר מאכל בשרי אם מקפיד לכסות את המאכל (והמחמירים מקפידים על עטיפה הרמטית בשני כיסויים).

מקורות