fbpx

דוגמא בפרק כד בתניא

שלום רב
רציתי לישאול בבקשה בפרק כ"ד בתניא שמדובר על עברה שאדם מתנתק מה' שזה גרוע מע"ז .בסוף האדמור הזקן נותן דוגמה של אדם שחוטא אפילו ברגע זה כמכניס ראשו של המלך לבית הכיסא .ה

שאלה שלפי זה עדיין יש חיבור למלך ונראה שהיה צריך להיות דוגמה שבאותו רגע זה התנתקות ,מיתה או כדוגמה ששמעתי פעם לחתוך וריד אחד ובכרת חותך הכל.
תודה רבה

ב"ה

אולי רוצה לרמוז בזה, שגם בשעת החטא, הרי מצד פנימיות הנפש, הרי הוא קשור לקב"ה (ולכן ניתן לעשות תשובה), והניתוק הוא רק בחיצוניות.

אלא שהפעולה של החטא מבטאת שמצידו הוא נפרד, וכמובן זה בזיון גדול למלך, כמובא במשל.

מקורות