דגים וחלב - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר לאכול דגים עם מוצרי חלב.

תשובה

המנהג שנזהרים מלאכול מאכלי חלב יחד עם דגים, משום חשש סכנה. אמנם מותר לאוכלם עם מוצרי חלב המכילים כמות שומן גבוהה כגון חמאה, ואף מוצרי חלב דלי שומן ניתן לערבם לכתחילה יחד עם מעט חמאה וכיוצ"ב, ואזי ניתן לאוכלם יחד עם דגים.

מקורות

בית יוסף יורה דעה (סימן פז, ב) כתב: דגים וחגבים מותר לאכלן בחלב. ריש פרק כל הבשר (קג:) [כל הבשר] אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים וכתב הר"ן (לז ריש ע"א) דכיון דלבשלן שרי משמע דלאכלן בחלב נמי שרי דאיסור בשר בחלב בלשון בישול אפקיה רחמנא וכן כתבו הרמב"ם (שם ה"ה) והרשב"א (תוה"א ב"ג ש"ד פה:) דלאכלן בחלב נמי שרי ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר בספר אורח חיים סימן קע"ג.


ובדרכי משה הקצר (שם אות ד) כתב: ולא ראיתי מימי נזהרין בזה וגם באורח חיים סימן קע"ג (עמ' תלג) אינו אלא שלא לאכלו בבשר משום סכנה אבל בחלב שרי ועיין לקמן סימן קט"ז (ד"מ אות ג) ולכן נראה שנתערב להרב בית יוסף בשר בחלב:


וברשימות רבינו (חוברת קפה): איסור אכילת דגים בחלב מפני הסכנה שנזכר בבי' חושבים לפליטת הקולמוס, [ראה ש"ך שם סק"ה. וט"ז שם סק"ג. מג"א או"ח ר"ס קעג: שהוא טעות סופר]. אבל בכל זאת נזהרין בזה, ולכן מערבין עוד מה חמאה (סמעטענע), כל זה הוראה מהצמח צדק.


וראה פתחי תשובה יו"ד שם סק"ט בשם חכמי הרופאים, שדוקא דגים המטוגנים עם חמאה מותר לאכול, אבל דגים המבושלים בחלב יש בו סכנת חולי, דדגים מקררים מאד, וגם החלב רע ומזיק לגוף, דגים עם חלב יש סכנה, ובחמאה ושומן הנקלט מע"ג החלב אין סכנה. ולכאורה הכוונה בהוראת הצ"צ שכאשר מערבים בהחלב חמאה או שמנת, בטלה הסכנה שיש בהחלב עם דגים בפני עצמו.


דילוג לתוכן