Ask The Rabbi

נושא:

דברים אסורים משום סכנה

יין שהיה מגולה לילה שלם, האם ניתן לקדש או להבדיל עליו?

אסור לקדש או להבדיל עליו, אמנם מותר לשתותו.

מקורות