fbpx

גשמים באייר

האם יש עניין לשתות מה מימי הגשמים בחודש אייר ?

יש האומרים שבמים אלו ישנה סגולה. כמו האוהב ישראל מאפטא שכתב: "שהגשם היורד באייר הוא רפואה גדולה לכל התחלואים שאין לכך רפואה כמוה בכל חנויות הרפואות".


וכן האמרי פנחס, מר' פנחס מקוריץ מגדולי תלמידי הבעש"ט, כתב בספרו שער ד' אות ש"ה: "הגשמים שהם מפסח עד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים שאין כמוהו בכל הרפואות, היינו לעמוד ראשו מגולה קצת על הגשם שיורד עליו, גם לפתוח פיו שירדו לתוכו".


 בספרות החבד"ית לא מצאנו ענין זה, אך כך נאמר אצל גדולים אלו.

מקורות