Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

גרטל

מה מקור המנהג לחגור 'גרטל' (אבנט) בתפילה?

את הגרטל נוהגים החסידים לחגור מסביב לבגדיהם בשעת התפילה במטרה לחצוץ בין החלק העליון של הגוף לחלקו התחתון, לאות התקדשות והתעלות. מקורו של המנהג הוא מבגדי הכהונה, אותם היו לובשים הכהנים בשעת העבודה בבית המקדש.


ובהלכה מצינו כמה טעמים:


א. היות וצריך לחצוץ בזמן התפילה בין חלקו העליון של הגוף לחלקו התחתון על מנת למנוע מצב שלבו של האדם יראה את החלקים המוצנעים בגוף האדם (כפי שהיה יכול לקרות בימיהם שרוב העם היה לובש חלוק, בלי בגד נוסף מתחתיו), נהגו לחצוץ בין שני חלקי הגוף באמצעות האבנט.


ב. האבנט נחשב למלבוש חשוב, וכאשר ניגשים להתפלל לפני הקב"ה, צריך האדם להכין את עצמו כאילו הולך לדבר לפני המלך.

מקורות