fbpx

נושא: הלכה

גילוי פני המת

האם אפשר לגלות את פני המת בפני גוי, ובמיוחד שהגוי הוא נכד המת בן בנו שנשא גוי'.

אסור.

מקורות

לגלות בפני ילד זה, זהו כמו לגלות בפני גוי זר ואסור. כי אי"ז ילד שלו מאחר ונולד מן הגויה, והרי הוא גוי גמור שאינו מתייחס אחריו, כי אם אחריה. כמבואר בשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין (סימן מד סעיף ח): המקדש עכו"ם או שפחה אינו כלום, שאינן בני קדושין. וכן עכו"ם ועבד שקידשו ישראלית, אינו כלום. ובסעיף ט: ישראל מומר שקידש, קדושיו קדושין גמורים. וצריכה ממנו גט. ואפילו זרעו שהוליד משהמיר, אם קידש אותו זרע ישראלית, קדושיו קדושין. ודוקא שהולידו מישראלית, אפילו מומרת. אבל אם הולידו מן העכו"ם, דינו כעכו"ם, אפילו היה המוליד ישראל שאינו מומר.


[בנוסף לכך, הוא מצער בזה את המת. ואף אם לא היה אכפת לו מכך בחייו, והיה פורק עול, מ"מ כעת הוא בעולם האמת, וודאי שמצטער מכך בצער רב].