גיהוץ בר"ח - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

גיהוץ בר"ח

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

האם מותר לנשים לגהץ בר"ח.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
נהגו הנשים שלא לעשות זאת בר"ח.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש (סימן תיז סעיף א):  ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב. הגה: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, אזלינן בתר המנהג (ב"י).


ובמשנה ברורה (שם ס"ק ד): אזלינן בתר המנהג – דבודאי מעיקרא אדעתא דהכי קבילו עלייהו לנהוג והיכא דידעינן שנהגו בסתם אין להם להקל בשום מלאכה ועיין בה"ל.


[ובפועל המנהג שנמנעים מעשיית גיהוץ תפירה וכיבוס].


דילוג לתוכן