גיהוץ בר"ח - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר לנשים לגהץ בר"ח.

תשובה

נהגו הנשים שלא לעשות זאת בר"ח.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש (סימן תיז סעיף א):  ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב. הגה: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, אזלינן בתר המנהג (ב"י).


ובמשנה ברורה (שם ס"ק ד): אזלינן בתר המנהג – דבודאי מעיקרא אדעתא דהכי קבילו עלייהו לנהוג והיכא דידעינן שנהגו בסתם אין להם להקל בשום מלאכה ועיין בה"ל.


[ובפועל המנהג שנמנעים מעשיית גיהוץ תפירה וכיבוס].


דילוג לתוכן