fbpx

נושא: הלכה

גזיזה בחול המועד

האם מותר לגזוז ציפורניים ב'חול המועד'?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) האם יש בעיה לגזוז ציפורניים בחול המועד? ב) אם כן, האם יש הבדל האם שכח שגג או נאנס ולכן לא גזז לפני החג? ג) האם יש הפרש בין לכתחילה לבדיעבד? ד) האם יש הפרש האם הציפורניים גדולות ומפריע לו הדבר?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תקלב סעיף א', שם פסק המחבר שמותר ליטול את הציפורניים בין של הידים ובין של הרגליים בחול המועד, ואפילו בכלי המיוחד כמו במספרים (או בקוצץ ציפורניים בימינו), ומכל שכן שיהיה מותר בידיו או בפיו.

ומביא על כך הרמ"א, שיש מחמירים בנטילת ציפורניים בחול המועד ואוסרים ליטול אותם, מטעם שהם סוברים שאף זה נכלל במבואר במשנה בעניין תספורת שלא יכנס לרגל כאשר הוא מנוול, ולכן אסור להסתפר בחול המועד בכדי שיקדים זאת לפני החג, והוא הדין לעניין ציפורניים, שבזה יצטרך לעשות זאת בערב החג (לבוש). והביא שכן הוא המנהג להחמיר.

ולפי זה כתבו הפוסקים, שיהיה מותר לכל האנשים המבוארים בסימן תקלא שמותר להם להסתפר כמו מי שנמצא בבית האסורים וכיוצא בזה, יהיה מותר גם ליטול את ציפורניו (המגן אברהם).

והקשה על כך הבאר היטב, שלכאורה היה צריך לאסור ליטול את ציפורניו, ואין זה דומה לעניין התספורת המבוארת בסימן תקלא, מאחר ואלו האנשים לא היה ביכולתם להסתפר בהיותם שם, אך לעניין ציפורנים לכאורה היה ביכולתם לקוצצם בהיותם שם ואם כן אין להתיר זאת כמו בשאר אנשים?

ומתרץ המשנה ברורה בשער הציון, שאין טעם ההיתר בתספורת מאחר ולא היה ביכולתם לעשות זאת בהיותם שם, אלא אף אם היה ביכולתם כמו למשל אם היו ביד ישראל שיוכלו לגלח לכבוד המועד, מכל מקום הקלו להם משום שמחמת צערם אינם בדעת ורצון לגלח במעמד ומצב זה, ועל כן הוא הדין גם לעניין ציפורניים, שלמרות שהיה ביכולתם מכל מקום הקלו להם.

וחומרת המנהג, הוא גם אם עושה זאת על ידי שאר כלים שאינם מיוחדים לכך, אך מותר ליטול אותם בידו או בשיניו.

ואם הוא לצורך טבילת מצוה, מותר לה ליטול את הציפורניים כדרכה בימי החול ואינה צריכה להחמיר בזה לעשות זאת על ידי נוכרית כמו שהוא הדין בעניין אשה אבלה, מאחר וכאן יש מתירים מכל מקום, על כן על כל פנים לעניין טבילת מצוה יש להתיר בכל אופן.

וכמו כן אם אדם נטל ציפורניו מערב החג, ומעוניין להוסיף לקוצצן מכל סיבה שהיא, יהיה מותר לו לעשות זאת, מאחר וכל טעם האיסור הוא רק מפני שלא עשה כן מערב החג, אך כאן הרי עשה מערב החג רק שמעוניין להוסיף. ואף שבסימן תקלא לעניין תספורת לא מקילים כדעה זו, ואוסרים להסתפר בחג אף למי שכבר הסתפר מערב החג, מכל מקום כאמור כיון שלעניין נטילת ציפורניים יש מתירים בכל אופן בתוך החג, אם כן יש להתיר זאת על כל פנים באופן זה (משנה ברורה).

אופן נוסף להתיר מביא הבאר היטב בשם המגן אברהם, שנראה לומר שאם אדם נזהר ליטול את ציפורניו בכל ערב שבת, יהיה מותר לו ליטול בערב שבת בחול המועד. אמנם יש החולקים על כך ואוסרים ליטול אף בערב שבת כמבואר בשערי תשובה בשם השבות יעקב, וכן נראה מכך שהמשנה ברורה לא הביא את דעת המתירים בזה, ובעלי ההוראה כתבו שכן נהגו להחמיר בזה (קובץ מבית לוי מדברי הגר"ש וואזנר).

ובערוך השולחן מביא בעניין זה עוד שתי קולות: א) מי שלא הספיק בערב החג עקב טרדה מרובה. ב) מי שלא היה צריך ליטול בערב החג מחמת שהיו קטנות כי נטל מספר ימים לפני כן, ושוב גדלו באמצע החג ומפריע לו, שהרי זה דומה למי שנטל בערב החג ומעוניין להוסיף לקצוץ בחג, מאחר ולא פשע.

העולה מן האמור: שלמנהג הספרדים מותר לקצוץ ציפורניים בחול המועד. ולמנהג האשכנזים אסור, חוץ ממקרים אלו: א) לצורך מצוה כמו טבילה. ב) אם קצץ מערב החג ומעוניין להוסיף ולקצוץ. ג) אם עושה כן בידיו או בשיניו. ד) יש מתירים בערב שבת למי שנזהר בכך בכל ערב שבת.

מקורות