Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

גוי לאחר מיתתו

שלום, אשמח לקבל תשובה לשאלה שנשאלת הרבה בשליחות בחו״ל ונוגעת למשפחות מתבוללות.
מה קורה לגוי לאחר מיתתו?
בחייו – עד כמה הגוי קשור לעניין של ״ויפח״ של אדם הראשון? ועד כמה יש/ אין לו בחירה חופשית.
תודה מראש!

ב"ה


שלום וברכה,


מאחר שגוי מצווה על 7 מצוות בין נח - הרי יש לו בחירה האם לקיים את המצוות או לא. אם בוחר בטוב, מגיע לו שכר על זה, לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם הבא.


אמנם גוי לא יכול להגיע לשורש העצמי ביותר למעלה כמו היהודי שנשמתו היא "חלק אלוקה ממעל ממש" (ושייכת לעולם האצילות, עולם של אלוקות ממש), אבל להגיע לעולמות הרוחניים של הנבראים - בריאה יצירה עשיה, הוא יכול להגיע, בדוגמת המלאכים שנמצאים שם, למרות שגם הם לא מוגדרים חלק אלוקה ממעל ממש.


ולאידך אם מתנהג שלא כמו שצריך וכו' הרי מקבל על זה עונש לאחר מיתתו, שהרי לא יתכן לומר שהוא נאבד לגמרי ואין דין ואין דיין למעשיו.


כעיקרון ה"ויפח באפיו" שייך לנשמות ישראל דוקא, ואמנם גם הגויים הגיעו מאדם הראשון, אבל מציאותם התאפשרה רק בגלל שאדם הראשון חטא ועל ידי זה ירד ממדרגתו, אך אם לא היו חוטאים אדם וחווה - כל צאצאיהם היו במדריגת עם ישראל.


לגבי בחירה חופשית - הרי יש לו בחירה חופשית מסוימת כאמור, מצד המצוות שקיבל, אך אין לו בחירה שלימה כפי שיש אצל היהודי שיש לו תרי"ג מצוות.


וכדאי לציין, שאצל הרבי בשיחות מצינו הדגשה כמה וכמה פעמים שכשתיקון העולם בשלימותו יגיע בגאולה, הרי זה יפעל תיקון ועליה גם אצל אומות העולם, על אף ההבדל העצמי בין ישראל לעמים.


 

מקורות