Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

גויה שתדליק עבור היהודי

יש לי חברה גויה שנשואה ליהודי, אני יכולה לתת לה נרות שבת שתדליק בשבילו?

מן הדין מוטל עליו להדליק, ולכן רק הוא ידליק ויברך. 

נכון שיש דיון בפוסקים במקרה ומישהי שכחה להדליק או משום אונס, האם יכולה לבקש מגוי להדליק בבין השמשות. אבל מתוך השאלה נשמע שרוצים שהבחורה הגויה תדליק בקביעות עבורו. דבר זה לא יעשה ועליו מוטל החיוב להדליק. 

מקורות