נושא: תנ"ך

גדרו של אליעזר

אליעזר היה גוי, איך הוא יכול להיות 'שליח' מבחינת ההגדרה ההלכתית, לקידושי יצחק ורבקה?

ישנם ביאורים רבים ודעות שונות מה היה גדרו של אליעזר, ומה גדר שליחותו.  הבעיה היא לא מצד היותו גוי (לא היו אז גויים ויהודים) אלא מצד היותו עבד.


ישנם המבארים שאברהם שחררו קודם השליחות, יש אומרים שהוא לא היה עבד כלל אלא בגדר אחר, ויש אומרים שהוא קידש את רבקה עבור יצחק לא בתורת שליחות אלא כי העבד הוא חלק מהאדון – "יד עבד כיד רבו" שהוא כגופו וכאילו יצחק עצמו קידש, ועוד הסברים שונים.

מקורות

שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב, ובהערות שם.