fbpx

נושא: תניא

גבורה בעתיק

רציתי לשאול לגבי מה שכתוב בתניא בשער היחוד והאמונה על גבורה עילאה דעתיק יומין (בוצינא דקורדוניתא)  אך שמעתי באחד השיעורים של הרב ערד שבכתר אין שמאל כלל,  אז איך זה מסתדר? תודה רבה!!

המושג של שמאל וימין, בספירות, הוא שימין זה קירבה ונתינה, ושמאל זה ריחוק והסתר – צמצום. כשאומרים שאין שמאל בעתיק הכוונה שלא שייך שם צמצום והסתר (והאמת היא שגם אין ימין בעתיק) והמושג גבורה של עתיק, הוא הצד של התגבורת והעצמת השפע, אך לא בבחינת הסתר וצמצום. במאמרי החסידות מוסבר שלמרות שגבורה זה ענין של צמצום והתחלקות, הנה יש הבדל מהותי בין ההתחלקות של הגבורה הרגילה, להתחלקות של הגבורה שבעתיק. שבגבורה הרגילה, הרי ההתחלקות מבטאת, שאין כאן את ה"עצם", רק "הארה" בלבד. וכמו נקודת השכל שמתחלקת לפרטים, הרי בפרטים כבר אין את עצם הרעיון ממש. ולכן כתוב שבבינה יש כבר ירידה משמעותית בעוצמת האור, כפי שהיה בחכמה. לעומת זאת כשמדברים על הגבורה של עתיק, הרי אמנם יש התחלקות (שזה ענין הגבורה), אך לא התחלקות באופן של ירידה מהעוצמה של הדבר כפי שהוא, אלא העצם בעצמו נשאר, אלא שמתחלק לעוד חלקים. וכמשל הגשם, שכל טיפה היא כמו הטיפה השניה למרות החלוקה בניהם.

מקורות