Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

בשר וחלב

מכסה של סיר חלבי (נקי לגמרי) שאינו בן יומו, שכיסו בו סיר בשרי – שמתבשל בו דבר מאכל בשרי, מה דין המאכל והכלים?

אם לא הסיר מיד את הכיסוי והתחמם הכיסוי עד שעלה בו הבל ולחלוחית בחום כזה שהיד סולדת בו, המכסה צריך הגעלה, ואילו הסיר אינו צריך הגעלה, והמאכל מותר רק אם ישנו בו פי שישים מהמכסה (ובמקום צורך שבת, או הפסד, יש להקל).

מקורות