מכסה חלבי פיירק'ס - שימוש בבשרי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כשרות

מכסה חלבי פיירק'ס – שימוש בבשרי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

מכסה של סיר חלבי עשוי מפיירק'ס וחישוק של מתכת מקיפו, וכיסו בו סיר בשרי, מה דינו.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
המכסה נטרף ולא ניתן להכשירו, ועליו לזורקו.

מקורות

החומר של פיירק'ס – כדין כלי חרס (שבולעים ואינם פולטים), ואין מועיל להם הגעלה. כמבואר בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן תנא סעיף עג): כל כלי זכוכית אפילו נשתמש בהן חמץ בחמין כל השנה ואפילו אותם ששהה משקה חמץ בתוכם כמה ימים ושנים כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהם שכר לקיום אין צריכים שום הכשר לפסח אלא די להם בשטיפה כדינה לפי שהם חלקים וקשים ואינן בולעים כלום.


ויש אומרים שאפילו הגעלה אינה מועלת לכלי זכוכית שנשתמש בהן חמץ בחמין או על ידי כבישה מעת לעת דכיון שתחלת ברייתן הוא מן החול הרי הן ככלי חרס וכן המנהג פשוט במדינות אלו.


לפיכך נוהגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש לחוש בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ חם או שמא נשתהה בתוכו משקה חמץ מעת לעת אבל אם עבר והשתמש בו בפסח אפילו בחמין בלא שום הכשר הרי חמין הללו מותרין אם רוב תשמיש כלי זה כל השנה הוא בצונן פחות מעת לעת אבל אם רוב תשמישו כל השנה הוא בחמין או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת או יותר כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהן יי"ש לקיום אף בדיעבד אסורין החמין שנשתמשו בו או המשקה שעמד בו מעת לעת אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו על ידי הגעלה או על ידי מילוי ועירוי.


ובשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' מ"ג הביא לאסור כמו"כ כלי דורלק'ס ופיירק'ס – אף לשאר איסורים. וכ"כ בס' הגעלת כלים עמ' תיט בשמו, שאין להקל להגעילם גם לשאר איסורים.


דילוג לתוכן