בשר וחלב - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

בישל מאכל פרווה בסיר בשרי נקי שאינו בן יומו, ומעוניין לאוכלו עם מאכלי חלב.

תשובה

לכתחילה אין לעשות כן, אך בדיעבד אם כבר בישל מותר.

מקורות

ראה ט"ז יורה דעה (סימן צה סעיף ד) וז"ל: ….אסור לכתחילה להעלותם [קטניות] בכלי בשר כדי לאכול אח"כ בכותח … דאסור לגרום נ"ט בר נ"ט לכתחילה אפי' בהעלאה בלא בישול .. א"כ בנתבשלו בכלי שאינו בן יומו נמי אסור לכתחלה, דכל טעם לפגם אסור לכתחילה.


דילוג לתוכן