Ask The Rabbi

נושא:

ברכות הברק והרעם

אם שמעתי ברק ורעם, על מה אני צריך לברך ראשון?

בראיית ברק יברך מיד (בזמן הנקרא "תוך כדי דיבור", שזה בערך 3 שניות) "ברוך אתה ה' ... עושה מעשה בראשית".
בשמיעת רעם יברך מיד "ברוך אתה ה'... שכוחו וגבורתו מלא עולם". 


וכן להיפך, אם שמע קודם את הרעם ואח''כ ראה ברק.


אם ראה ושמע ביחד מספיקה ברכה אחת "עושה מעשה בראשית".

מקורות