Ask The Rabbi

נושא:

ברכת שלא עשני אשה

מה בנות צריכות לומר בברכות השחר במקום ברכת "שלא עשני אשה"?


נהוג בעולם שנשים אומרות "שעשני כרצונו",

 

אך למרות שגם רבינו הזקן כתב: "והנשים נוהגות לברך שעשני כרצונו", למעשה בחב"ד לא נהגו לברך ברכה זו כלל אלא לדלג עליה.

 

וכן מסופר שהרב דובער יוניק ע"ה חקר את הענין אצל משפחת בית הרב, אצל הרבנית חיה מושקא ע"ה ואצל אחותה, והתברר שלא אמרו אותה כלל ושלא נהגו לאמרה בבית הרב.

 

עם זאת, אשה שכבר נהגה לברך ברכת "שעשני כרצונו", או שמנהג משפחתה לאומרה, תשאל רב מורה הוראה.


 

מקורות