fbpx

ברכת הלבנה ביום

האם אפשר לקדש את הלבנה ביום – כאשר רואים אותה ביום, באם בליל יום האחרון לזמן קידוש לבנה, היו עננים ולא הצליחו לראותה?

בשולחן ערוך מביא שאף הרואה לבנה בחדושה מברך: אשר במאמרו ברא שחקים וכו'. ומגיה על זה הרמ"א, שאין לקדש החדש אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה (אגור).
במשנה ברורה ביאר את הדברים, מדוע כותב הרמ"א – אלא בלילה – לאפוקי ביה"ש שהלבנה נראית קצת ועדיין הוא יום.
במגן אברהם, ביאר והסביר את הדברים, וכתב שהסיבה שכתב הרמ"א שהלבנה צריכה להיות זורחת – הוא שתהא זריחתה ניכרת ע"ג קרקע (מט"מ ש"ג) עסי' תקס"ב, צריך שלא יהיה מסך מבדיל בינו לבין הלבנה אא"כ הוא דבר זך שהלבנ' נראית ממנו שיוכל להכיר דברים הנכרים לאור הלבנה (עססי' זה) וה"ה אם נתכסה בעבים אבל אם נתכסה בעב דק וקלוש מברך ואם התחיל לברך ונתכסה גומר הברכה (רדב"ז ח"א קנ"ז כ"ה) משמע כשיודע שתתכסה תכף לא יתחיל לברך.
בפרי מגדים מציין לדברי המג"א, ומביא שבמקרה שאי אפשר לפתוח החלון יכול לקדש כך. וכן ביאר במחצית השקל, שאפשר דר"ל דשם מבואר דביום התענית צריך להתענות עד שיראו ג' כוכבים בינונים או שהלבנה זורחת בכח ומאירה על הארץ עכ"ל משמע דשני השעורים א' הן וא"כ ה"ה הכא לא מיקרי זורחת ונהנים מאורה כ"א בנראו ג' כוכבים. ואולי אפשר לחלק דהתם אמר זורחת בכח.
ואם התחיל לברך. שהיה סובר שיגמור הברכה קודם שתתכסה ונתכסה באמצע ברכה גומר כו'.
ישנו דיון שלם, בס' ביאור הלכה, שהביא וביאר באריכות את הדין, ודן בו ופלפל בו מצד כמה וכמה כיוונים, ולהלן יובאו עיקרי הדברים –
עיין מ"ב מש"כ לענין אם הוא משער שתתכסה הלבנה בעבים וכו'. הוא מתשובת רדב"ז והעתיקוהו המ"א וש"א והגאון ר"ח צאנזאר בהגהותיו כתב דנ"ל דאפילו לא התחיל עדיין לברך עד שנתכסה הלבנה כל שלא עבר יותר מכדי דיבור משעה שזרחה הלבנה יכול לכתחלה להתחיל ולברך אפילו כיסהו הענן ומקורו מההיא דלעיל סימן רכ"ז ס"ג עי"ש
ויש לדחות קצת דהתם לענין רעם וברקים נתקן הברכה רק על מנהגו של עולם אבל הכא הלא בעינן שיהנה לאורה וע"כ אינו מברך אחר שנגמר ההנאה וכמו לענין ברכת המוציא דאינו מברך אחר שגמר סעודתו וכדלעיל בסימן קס"ז ס"ח עי"ש במ"ב ומשמע דאפילו נזכר בתוך כדי דיבור.
ולענין סומא עיין במ"ב והוא מרש"ל בת' סימן ע"ז ומהריק"ש חולק אכן המ"א וא"ר ופר"ח וש"א העתיקו דברי רש"ל להלכה עוד העתיקו תשובת הרדב"ז דאם יש מסך מבדיל בינו לבין הלבנה אם המסך הוא עב עד שאין הלבנה נראית לו שאין מברך והוא ברכה לבטלה וכדמבואר להדיא בתשובתו ח"א סי' שמ"א ומ"מ נראה דגם הרש"ל מודה לזה מפני שבזה כל העולם אין נהנין אז מאורה נראית לדבר שז"ל רש"ל שם ומשו"ה אינו קשה ג"כ מבורא מאורי האש שפסק ראבי"ה בפ"ב דמגילה שסומא אינו מברך משום דהמצוה אינה תלויה בהנאה לחוד אלא דוקא בראיה עם ההנאה כדקתני התם אין מברכין עד שיראה השלהבת וישתמש לאורה ודוקא ברכת מאורי האש אבל ברכת הלבנה נ"ל דיכול שפיר לברך אף שאמרו ג"כ בה עד שיאותו לאורו מ"מ לא אמרו שהוא יראה לאורה אלא שהעולם יאותו לאורה כי ברכה זו על בריאת עולמו וחידושו קאי ודומה לסומא שיכול לברך יוצר המאורות עכ"ל רש"ל
הרי דהוא ג"כ סובר דבעינן שהעולם יאותו לאורו וממילא אם נתכסה בעבים הרי אין נהנין לאורה הרי דרש"ל מודה לדינו של הרדב"ז אבל הרדב"ז נראה דלכאורה דאינו מודה לדינו של רש"ל לענין סומא וסובר כמהריק"ש שז"ל בתשובתו תנן אין מברכין על האור עד שיאותו לאורו וכמה אמר עולא עד שיכיר וכו' ולענין ברכת הלבנה נמי אם המסך הוא דק וכו' וכו' וה"ה לענין הענן וכו' וא"ת הכא על מנהגו של עולם הוא מברך ואפילו כשלא יהנה מאורה מה בכך הא ליתא דהא אמר ר"י הרואה לבנה בחידושה וכו' ותו גרסינן במסכת סופרים אין מברכין על הירח אלא וכו' ותולה עיניו כנגדה וכו' הרי בהדיא שצריך להביט בה עכ"ל עי"ש מכל זה משמע לכאורה דפליג על רש"ל לענין סומא וסובר כמהריק"ש וע"כ נראה לענין סומא דיותר טוב שלא יברך בעצמו ויבקש לאחר שיוציאנו בברכה אשר במאמרו ברא שחקים [ושארי האמירות שאומרים בעת קידוש הלבנה יכול לומר בעצמו].
ועד"ז כתב במ"ב, שונהנין מאורה – דהיינו בעת שזריחתה ניכרת ע"ג קרקע. אם נתכסה הלבנה בעבים אם העב דק וקלוש שנראית הלבנה ממנו ונהנה בה מברך ואם הענן עב אינו מברך ואם התחיל לברך ואח"כ נתכסה בעבים גומר הברכה אם לא שהוא משער שתתכסה הלבנה באמצע ברכתו שאז לא יתחיל ברכתו ועיין בה"ל וה"ה אם יש מסך מבדיל בינו לבין הלבנה הדין ג"כ כמו לענין עבים דאם המסך הוא דק וקלוש שעובר ממנו אור הלבנה עד שהוא נהנה ממנה ויכול להכיר מן הדברים שהם ניכרים לאור הלבנה יכול לברך עליו ואם המסך הוא גס ואין נהנה מאור הלבנה אין לברך דהוי ברכה לבטלה ועיין מה שכתבנו בסוף הסימן.
ומכל הנ"ל עולה, שלאניתן לברך על הלבנה ביום, אף כאשר רואים אותה, ואף אם על ידי כך יפסיד את הברכה לחודש זה (אם בלילה שלאחריו כבר עבר זמן הברכה), מפני שברכת הלבנה ניתנת להאמר רק כאשר רואים אותה בזריחתה ונהנים מאורה, שזהו דוקא בלילה.

מקורות