Ask The Rabbi

נושא:

ברכת הגומל

עד מתי ניתן לברך ברכת הגומל?

המנהג לברך בהזדמנות הראשונה שישנה קריאת התורה - בתנאי שאין זה מעבר לג' ימים מזמן חיוב הברכה. אמנם מעיקר הדין ניתן לברכה כתשלומין - "כל זמן שירצה".

מקורות