Ask The Rabbi

נושא:

ברכת האילנות

שלום הרב עד מתי אפשר לעשות את ברכת האילנות?

לכתחילה יש לברך עד ל' ניסן. ויש מקילים גם בחודש אייר (במידה וקיים לבלול על האילנות).

מקורות