Ask The Rabbi

נושא: הלכה

ברכת האילנות בשבת

אפשר לברך ברכת האילנות גם בשבת?

נחלקו האחרונים בענין זה, משום שיש שחששו פן ישכח ויתלוש מפרחי האילנות בשבת,  ויש שהקלו.


בספר כף החיים כתב שאין לברך בשבת ברכת האילנות מטעם נוסף, והוא, שמכיון שלפי דברי המקובלים על ידי ברכת האילנות, אדם מברר ניצוצות הקדושה מן הצומח, הרי שיש בזה איסור נוסף משום בורר בשבת, ולכן אסור לברך ברכת האילנות בשבת. היו שתמהו על סברא זו, ואמרו שלא שייך בורר בענינים רוחניים, וכמו שאנו אוכלים אוכל ומבררים את ניצוצות הקדושה שבו, ואין מי שחושש לאיסור בורר.


למעשה, עדיף לברך את הברכה ביום חול, אך מי שיברך בשבת יש לו אילנות רבים וחזקים להיסמך עליהם.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו