fbpx

ברכת גרנולה

מה מברכים על חטיף גרנולה?

באופן כללי יש להבחין בתהליך ההכנה של הגרנולה, אם עברה תהליך של בישול או לא, היות שזה משפיע על הברכה. וכן יש בזה כמה שיטות בהלכה. 

אם עברה תהליך של בישול אזי מברכים עליה בורא מיני מזונות ולאחריה מעין שלוש, אם אכל כשיעור כזית בכדי אכילת פרס. 

 

אם לא עברה תהליך של בישול וחלק הדגן הוא העיקר או הרוב בתערובת, מברכים לברכה ראשונה בורא פרי האדמה. באם עברה תהליך קליה לרוב הדעות עדין ברכתו האדמה ולא מזונות. 

 

לגבי ברכה אחרונה, במקרה שלא עברה תהליך בישול, יש שכתבו שיברך בורא נפשות וכך יעשה לפי כולם, אם אכל כבר כשיעור ברכה אחרונה. ויש שאמרו שמכיוון שישנה מחלוקת בין הפוסקים לגבי סוג הברכה האחרונה אזי נכון לחוש ולא לאכול כמות של ברכה אחרונה אלא בתוך הסעודה.

מקורות

כך דברי הרב ברוין ע"פ סדר ברכות הנהנין פרק א, סעיף ח.