Ask The Rabbi

נושא:

ברכת אשר יצר

האם אפשר לברך ברכת "אשר יצר", בכיתה של תלמידות, בתחילת תפילת שחרית? או שצריך לומר אותה קרוב לזמן היציאה לשירותים? כמה זמן לאחר היציאה לשירותים, לכל היותר, אפשר לאומרה?

לכתחילה יש להסמיך את הברכה ככל האפשר ליציאה מהשירותים.


באם לא אמרו מיד, יש בזה דעות שונות עד מתי אפשר לאומרה, יש שאומרים עד חצי שעה, ויש שאומרים עד 72 דקות, יש שאומרים שכל עוד אינו צריך עדיין לנקביו יכול לברך, ויש אומרים שניתן לברך ללא הגבלת זמן.


ראוי להחמיר ולהשתדל לומר את הברכה לפחות עד חצי שעה. באם בנתיים הלך לצרכיו פעם נוספת, יברך ברכת אשר יצר רק פעם אחת.


 

מקורות