fbpx

נושא: הלכה

ברכה על רעם וברק שבאו יחד

מה צריכים לברך על 'ברק ורעם' כאשר הם באים יחד בבת אחת – וראה את הברק ושמע את הרעם בבת אחת?

בכללות הדין של ברכה על הרעם והברק, מביא בשו"ע בעניין ברכת הפירות שעל הזיקים, והוא כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט; ועל רעדת הארץ; ועל הברקים; ועל הרעמים; ועל רוחות שנשבו בזעף, על כל א' מאלו, אומר: בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית; ואם ירצה יאמר: בא"י אמ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם.
במגן אברהם, ביאר את הדברים, מה שמובא בשו"ע – בזעף – וביאר, שאם נשבו בנחת אומר ברוך עושה מע"ב (תוס' בשם ירושלמי) ונ"ל דמ"מ הוא רוח גדול רק מה שאינו נושב בזעף שלא נשמע בכל העולם וצ"ע למה השמיטו הרב"י, נ"ל דאם שמע רעם וראה ברק כאחד מברך על שניהם ברכ' א' ברוך עושה מע"ב, אמרי' בגמרא דזעף אינו מתחיל בלילה ואינו מנשב שתי שעות כא' אא"כ הפסיק בנתיים.
וכדרכם של הפסוקים, שדנו וביארו את העניין מכיוונים שונים, מביא המחצית השקל, את דברי המגן אברהם, ודן עליהם – נראה לי דאם שמע כו'. דהא מדינא יכול לברך בין על רעם ובין על ברק עושה מעשה בראשית או שכחו וגבורתו מלא עולם, אלא דהעולם נוהגים לברך על רעמים שכחו וגבורתו מלא עולם, ועל ברק עושה מעשה בראשית. והטעם כתב הט"ז [ס"ק א] שרוצים לברך שני הברכות, ולכן מסתבר יותר לברך שכחו וגבורתו מלא עולם על רעם מעל ברק, שעל ידי רעם נראה יותר גבורתו של הקדוש ברוך הוא מבברק, אבל עושה מעשה בראשית שייך גם ברעם כמו בברק והם שוין זה לזה. א"כ כששומע רעם וראה ברק כאחד מברך ברכה אחת לשניהם, וא"כ טוב יותר לברך עושה מעשה בראשית על שניהם מלברך על שניהם שכחו וגבורתו מלא עולם, דאין לברכה זו שייכות כל כך לברק לפי מנהג העולם.
ואנו אין לנו אלא המובא בשו"ע הרב, שכתב לוח לברכות הנהנין, ושם פירט וסיכם את הדין, ומתוכו נוכל ללמוד לענין הלכה למעשה, בנידון שלנו.
שכך כתב: על הזיקין והוא כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט ועל הזועות והוא רעדת הארץ ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוח שנשב בזעף והוא רוח סערה חזקה ביותר על כל א' מאלו צריך לברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית ואם רצה יאמר ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שכחו וגבורתו מלא עולם.
ואם שמע רעם וראה ברק כאחד מברך על שניהם ברכה אחת אבל בזה אחר זה מברך על זה וחוזר ומברך על זה ונהגו העולם במדינות אלו לברך על הברק עושה מעשה בראשית ועל הרעם שכחו וגבורתו מלא עולם לפי שברוב פעמים הם באים זה אחר זה מיד ואינם חפצים לברך ברכה אחת ב' פעמים זה אחר זה מיד כי טוב יותר לשבח למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד ובחרו לרעם שכחו וגבורתו מלא עולם לפי שהרעם מראה כח וגבורה יותר מן הברק.
ובמקום אחר הביא שעל הזיקין והוא כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט ועל הזועות והוא רעדת הארץ ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוח שנשב בזעף והוא רוח סערה חזקה ביותר על כל א' מאלו צריך לברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית ואם רוצה יאמר ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שכחו וגבורתו מלא עולם.
ואם שמע רעם וראה ברק כאחד מברך על שניהם ברכה אחת אבל בזה אחר זה מברך על זה וחוזר ומברך על זה ונהגו העולם במדינות אלו לברך על הברק עושה מעשה בראשית ועל הרעם שכחו וגבורתו מלא עולם לפי שברוב פעמים הם באים זה אחר זה מיד ואינם חפצים לברך ברכה אחת ב' פעמים זה אחר זה כי טוב יותר לשבח למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד ובחרו לרעם שכחו וגבורתו מלא עולם לפי שהרעם מראה כח וגבורה יותר מן הברק.
ומכל הנ"ל יוצא הלכה למעשה שאם ראה את הברק בבת אחת אם שמיעת הרעם, מברך ברכה אחת על שניהם – "עושה מעשה בראשית". ואם רוצה יכול לברך על שניהם את הברכה "שכוחו וגבורתו מלא עולם".

מקורות