Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ברכה על אורז

מהי הברכה שמברכים על אורז?

ירא שמים יאכלנו רק בתוך הסעודה (ונכלל בזה גם שיכול לפוטרו ע"י שיברך ג' ברכות – מזונות אדמה ושהכל – על דברים אחרים), אמנם האוכל שלא בתוך הסעודה יברך 'שהכל'.

מקורות