ברכה חוזרת על נרות. - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

אם אני מברך במבצעים בשביל יהודים אחרים. האם אני צריך לברך "על הדלקת נרות חנוכה" ולא "להדליק נרות חנוכה" כי אני לא מדליק את זה בשביל עצמי?

תשובה

כתבו הפוסקים (מג"א סי' תרע"ו סק"ד, א"ר סק"ב, פר"ח וערוה"ש ס"י) ששליח שמברך ומדליק עבור אחרים, אפ"ה יברך בנוסח הרגיל "להדליק" ולא "על הדלקת..".

מקורות

דילוג לתוכן