fbpx

נושא: שבת

ברירת בגדים בשבת

האם מותר בשבת לברור סט בגדים לילד להחלפה, כאשר יוצאים בבוקר להתארח במקום אחר, ואפשר שיצטרכו לכך בהמשך היום?

מותר מאחר ובמקרה זה נחשב הדבר לצורך "לאלתר".

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שיט סעיף ג): ואינו קרוי לאלתר אלא סמוך לסעודה ממש אבל אם לא יאכל עד לאחר שעה אסור אך כל שהוא סמוך לסעודה מותר לברור לצורך כל אותה סעודה אף על פי שתימשך איזה זמן ואפילו אחרים מסובין עמו מותר לברור לצורך כולם ואם נשתייר מברירתו עד לאחר הסעודה אין בכך כלום כיון שבירר בהיתר ובלבד שלא יערים.


וראה עד"ז בסימן שח (סעיף יח): ומכל מקום מותר לאדם לישא הסכין אצלו אף כשהולך לבית הכנסת במקום שיש שם עירוב אף על פי שאינו צריך שם לסכין כיון שיצטרך לו אח"כ בו ביום ולא אסרו טלטול שלא לצורך אלא כשאינו צריך לו כלל כל היום אבל אם ישתמש בו היום והוא נושאו אצלו כדי שיהיה מוכן לו בשעתו מותר כיון שהוא חפץ בכך שיהיה מוכן לו הרי זה טלטול לצורך.