fbpx

בקשת עזרה בעניינים של שמים

שלום רב בבקשה רציתי לישאול
אני שומע עכשיו שער הביטחון והרב ערד שליט"א הסביר שבעינין מצוות לא צריכים לבקש עזרה מהשם כי ה' כבר אמר ואין רע יוצא מטוב. אבל בעיניינים שבידי שמיים שם צריכים להתפלל לה' כי לפעמים מעבודה אחד יכול להיות טוב ובשני רע, כי אין פה דבר מוחלט כמצוות. השאלה שזה רק סיבה ואם ה' רוצה לתת יתן בכל סיבה אז למה לבקש עזרה תמיד גם פה יצא טוב.
תודה רבה

ב"ה

ראשית, צריך לדייק בדברים האמורים שם בשער הביטחון, ולחדד ההבדל שהזכרת.

בכללות, אמנם זה רק סיבה וה' יכול לתת בכל סיבה, אבל כשם שהקב"ה ציוה עלינו לעשות כלי לפרנסתנו בדרך הטבע, ביחד עם הביטחון השלם בה', כך גם בעניינים רוחניים, אף שההשפעה הרוחנית מגיעה מלמעלה, חלק מההשתדלות שלנו, היא עשיית הכלי שלנו, ובכלל זה – התפילה והפניה אל ה' מצדינו. כי אלו דברים שיכולים להיות בכל עניני צורות ואופנים, גם כשמדובר בעניינים רוחניים. אך כאשר מדובר על ענייני מצוות, ניתן וצריך לבקש עזרה מה' שיתן לנו הכח לקיים המצוות, אבל עצם קיום המצוה, אינו נתון לשאלה אם זה רצון ה' או לא.

מקורות