fbpx

נושא: כשרות

בצל שעבר עליו לילה

הכניסו בצל קלוף בסיר מלא מים קרים ביחד עם שאר ירקות, ועבר עליהם הלילה, האם יש בזה משום בצל קלוף שעבר עליו הלילה, או לא.

אפשר להקל ולהתיר

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית (סעיף ז): לא יאכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה, מפני שרוח רעה שורה עליהם, אפילו הם צרורים בבגד וחתומים, ואם שייר בהם עיקרם, והוא השער שבראש השום והבצל, או מעט קליפתם, מותרים.


אמנם כתבו האחרונים שזהו רק כאשר הן בפני עצמן, אמנם אם הן מעורבים עם דבר אחר, לית לן בה.


וראה בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יח סימן מו, אות ז: העולה מכל האמור, דמעיקרו של דבר יש מקום להתיר בכל גוונא, והנוהג כן אין מזחיחין אותו, ומה גם כשיעשה גם הדחה, וביותר יש להתיר כשישימו מהקליפות לתוכם, ועל אחת כמה שמותר כשיערב זה עם איזה דבר אחר, או אפילו כשישים בתוכם מלח, או יכבשם בחומץ ובמי מלח.


[וכמו"כ כאן כיון שנשרו כל הלילה עם מים וירקות אחרים קלופים, הרי"ז כעין עירוב בדבר אחר, ולית לן בה].