fbpx

נושא: כשרות

בצל שבושל בכלי בשרי

בצל שטוגן בכלי בשרי, האם אפשר לאכלו ביחד עם גבינה?

לא. מפני שהוא מאכל חריף ולכן הוא נהיה 'בחזקת בשרי' בעת טיגונו בכלי בשרי (או חיתוכו בסכין בשרי).

מקורות

שולחן ערוך יורה דעה סימן צה, סעיף ב.