Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

בצל שבושל בכלי בשרי

בצל שטוגן בכלי בשרי, האם אפשר לאכלו ביחד עם גבינה?

לא. מפני שהוא מאכל חריף ולכן הוא נהיה 'בחזקת בשרי' בעת טיגונו בכלי בשרי (או חיתוכו בסכין בשרי).

מקורות