Ask The Rabbi

נושא: הלכה

בניית ספריה בשבוע שחל בו תשעה באב

האם מותר לבנות ספריה לספרי קודש בשבוע שחל בו תשעה באב

ב"ה
יש להימנע מכך.
אלא אם כן יש בזה הפסד כספי או צורך גדול, שאז יש לשאול שוב אם ניתן להקל.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו