fbpx

נושא:

בלי גבול

שלום הרב. הרבי ממסביר בשיחה על שערי היחוד והאמונה, שבסוגריים בפרק ד, אדמו״ר הזקן בא להסביר, שאלה שיכולה להתעורר בעקבות מה שלמדנו בפרקים הקודמים (שלכל נברא יש חיות אלוקית מיוחדת שמתאימה לו), כיצד יתכן שיש ריבוי באלוקות, הרי הקב״ה הוא אחדות פשוטה?! והתירוץ על זה: שהציור שיש באור אלוקי זה בא מצד הכלים, והאור לעצמו הוא נשאר פשוט (ורק בנוגע לפעולתו הוא מאיר בציור מסויים). ולכאורה לא מובן, הרי גם הכלים ושם אלוקים זה חלק מהקב״ה, ואם כן שאלה במקומה עומדת, כיצד יש ריבוי באלוקות?

התשובה לכך על פי המבואר במאמרים שכל ענין הכלים והגבול, שורשו בכח הגבול של הבורא.
כמובא בכמה מקומות מ"עבודת הקודש", שכשם שיש לבורא כח בבלי גבול כך כוחו בגבול, שאם לא כן "הרי אתה מחסר שלימותו".

כח הגבול הינו חלק מיכולת העצמות, ולכן אינו סותר לפשיטות שבעצמות.
ואמנם לפני הצמצום הרי לא היה מציאות כלל וכלל, אך גם כח הגבול לפני הצמצום אינו בחינה של הגבלה ומציאות, אלא חלק מהשלימות של האין סוף ממש, שיש בו את כל היכולות, גם את הכח להגביל,
ולכן אינו סותר לאור הבלי גבול הפשוט בתכלית הפשיטות.

מקורות

דילוג לתוכן