fbpx

נושא:

בלי גבול

שלום הרב. הרבי ממסביר בשיחה על שערי היחוד והאמונה, שבסוגריים בפרק ד, אדמו״ר הזקן בא להסביר, שאלה שיכולה להתעורר בעקבות מה שלמדנו בפרקים הקודמים (שלכל נברא יש חיות אלוקית מיוחדת שמתאימה לו), כיצד יתכן שיש ריבוי באלוקות, הרי הקב״ה הוא אחדות פשוטה?! והתירוץ על זה: שהציור שיש באור אלוקי זה בא מצד הכלים, והאור לעצמו הוא נשאר פשוט (ורק בנוגע לפעולתו הוא מאיר בציור מסויים). ולכאורה לא מובן, הרי גם הכלים ושם אלוקים זה חלק מהקב״ה, ואם כן שאלה במקומה עומדת, כיצד יש ריבוי באלוקות?

מקורות